Stengården Siden Sidst

Med god hjælp fra mange medlemmer lykkedes det forrige søndag at få skubbet skuret på plads. Nu mangler vi at få repareret den nederste del af skuret som blev revet fra hinanden ved påkørslen.
Knud har fået noget på plads men kunne godt bruge hjælp fra nogle med gør-det-selv evner og måske en håndværkerbaggrund.
Hvis du mener du kan bidrage må du meget gerne kontakte Knud Hansen på tlf. 30421719.
Plæneklipperen og fræserne er midlertidigt anbragt et andet sted og vil først kunne lånes igen når skuret er repareret, måske først om en måneds tid
Med venlig hilsen
Benny L. Nielsen

Marts 2024
Der er desværre blevet fjernet nogle buske og planter fra en af de haver der netop er blevet udlejet til en ny lejer. De fleste ledige haver er nu udlejet på ny og de nye lejere forventer selvfølgelig at haverne fremover er intakte som da lejekontrakten blev indgået.
Undlad derfor venligst at fjerne noget fra andre haver og ser du andre gøre det må du meget gerne minde om at haverne er udlejet eller er lige ved at blive det. Hvis man er i tvivl så skriv eller ring til mig.
Med venlig hilsen
Benny L. Nielsen

Vinter 2024
Skuret ved P-pladsen med vores maskiner blev påkørt formentlig af en lastbil. Skuret er lettere beskadiget og skubbet ca. ½ meter væk fra fundamentet. Vi skal have udbedret skaderne og samtidig forsøge at skubbe skuret tilbage på sin plads. Vi opfordrer derfor de er jer, som har mulighed for det, at komme og hjælpe med dette arbejde på søndag den 18. februar kl. 12:00.
Årets generalforsamling i nyttehaveforeningen Stengården afholdes tirsdag den 27. februar kl. 19-21.

Sommer/efterår 2023

I forbindelse med bestyrelsesmøde den 13. juni gik vi en tur rundt i  haveforeningen og kiggede på vores fælles anstrengelser for at få klargjort haverne til de kommende forsyninger af friske grønsager. Selv om tørken var en ekstra udfordring i juni måned,  havde  langt de fleste fået en god start på sæsonen, og mange haver bugnede med gode løfter for høsten senere på året. Tørken krævede vanding, og vi kan nu konstatere at det samlede forbrug af vand er nået op over 300 m3 selvom den efterfølgende periode var regnfuld.

I forbindelse med havevandringen fandt vi kun få tilfælde hvor vi vurderede at der er behov for at haveejer finder en løsning i overensstemmelse med ordensreglerne. Vi har kontaktet de haveejere det drejer sig om. Vi lægger stor vægt på at sikre forhold så vi alle kan lide at komme i haverne og vi undgår nabokonflikter. I langt de fleste tilfælde er forholdene i orden og inden for rammerne.

Nogle af jer har hække – typisk liguster – i stedet for trådhegn, og jer der har det, vil vi bede om at få dem klippet.

Vi kan fortsat glæde os over at alle haver er udlejet, og at vi pt har 10 på venteliste. Hvis du her i efteråret beslutter at ophøre med at leje din have, så giv derfor venligst besked i god tid så vi kan få en ny lejer på plads.

Efterårets arbejdsdag er den 14. oktober. Nærmere følger senere.

Husk at du kan finde foreningen med masser af informationer og gode råd på vores hjemmeside www.stengaarden.se – samt på facebook, hvor du også kan dele haveerfaringer o.m.a.

Endelig kan vi informere om at vi har indkøbt en ny plæneklipper som er lidt enklere at betjene end den gamle. Der er hverken choker eller benzinpumpe, så den er lige til at starte – se ophæng i skuret.

På bestyrelsens vegne

Benny L. Nielsen

 

Oktober 2022

Som vi tidligere har informeret om, har vi været i kontakt med Ballerup Kommune med henblik at afsøge mulighederne for at justere vores ordensregler.

Vores fokus har været på

 1. Mulighed for at plante frugttræer i haverne
 2. Mulighed for at opsætte mindre væksthuse
 3. Mulighed for at øge hegnshøjden

Med hensyn til frugttræer er vi nået til enighed om, at hver lejer må plante op til 4 frugttræer pr. lod i espalier. Træerne skal til enhver tid holdes under 2 meters højde og være placeret midt på eget lod.

Når det drejer sig om væksthuse, blev konklusionen, at det er tilladt at opstille mistbænke, kapilærkasser med plastoverdækning eller lignende på eget jordlod, da disse ikke betragtes som bygninger. Højden af disse må maksimalt være 1 meter over terræn. Vores tolkning som vi vil efterleve er, at al passende overdækning af max 1 meters højde er acceptabelt.

Når vi taler om hegnshøjde, har det været afgørende for kommunen at området, hvor Stengården er beliggende, fremstår som åbent land. Såfremt der opsættes højere hegn, kan det samlede udtryk for området blive ændret. Det betyder, at vores hegn fortsat må have en maximal højde på 120 cm som beskrevet i ordensreglerne.

Vi diskuterede også slåning af vores fælles (fælled) arealer, og fik accept for at se bort fra lejeaftalens krav om slåning 2x om året af hensyn til biodiversiteten. Slåning med skiveklipperen vil herefter blive gennemført med nænsomhed.

Selv om vi ikke fik accept for alt, har vi dog opnået nogle forbedringer og har nu klarhed over de punkter, som har været diskuteret.

Disse ændringer er nu indføjet i vores ordensregler som er vedhæftet denne information.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen


Kombineret  2021 Generalforsamling og sommerfest

Vi havde den 29. august en både hyggelig og livlig generalforsamling og sommerfest.
Generalforsamlingen var vel nok den allerførste ‘Open Air’ af slagsen i Stengårdens historie.


Og vi ses igen til den traditionsrige efterårsarbejdsdag i oktober. Traditionen tro vil Svend E også her være Team Leader på velorganiseret opstilling af borde og stole.


Medlemsinformation sommer 2021
Efter en lang coronapause har vi nu besluttet at gennemføre generalforsamlingen vedrørende året 2020 – som jo egentlig skulle være afholdt inden udgangen af februar måned.
Vi kombinerer det med afholdelse af en afslappet sommerkomsammen i det grønne og satser på godt vejr den 29. august til arrangementerne.
Vi mødes altså den 29. august på Jonstrupvej 140 hvor generalforsamlingen afholdes kl. 11 med efterfølgende traktement bestående af ad libitum  festligt flydende og fast føde.
Vi håber selvfølgelig at alle medlemmer dukker op på denne særlige dag.
Detaljeret indkaldelse til generalforsamlingen i overensstemmelse med foreningens vedtægter udsendes i god tid før.


Medlemsinformation september 2020

I slutningen af juni var bestyrelsen en tur rundt og kigge på haverne. Der var gang i dyrkningen rundt omkring og turen gav ikke anledning til egentlige påtaler. Men vi vil gerne indskærpe nogle få punkter fra ordensreglerne:

1)      Husk at holde ukrudtet nede, også foran lodden, så spredning af ukrudt undgås

2)      Organisk haveaffald skal komposteres i haven og må ikke afbrændes

3)      Husk tydelig skitning med haveloddens nummer

 1. Alle haver er udlejet og der er i skrivende stund 6 på venteliste
 2. Bestyrelsen har indsendt en forespørgsel til kommunen om at ændre bestemmelsen om drivhuse, sådan at der bliver givet tilladelse til mindre drivhuse/væksthuse, som vi har set popper op rundt omkring. Om dette kan godkendes ved vi ikke endnu og det er muligt at det i den sidste ende skal afgøres af kommunalbestyrelsen.
 3. Foreningens økonomi er fortsat fin. Pr. 30/6 har vi haft udgifter i alt 14500 kr. (budgettet for hele året er 25800 kr.) primært til lejeafgift til kommunen og betaling for vand, og vores indestående i banken er på godt 56000 kr.
 4. Vi har fået opsat et skilt med teksten ”Jonstrupvej 140” ved indkørslen til området og vil snart opsætte et skilt på pladsen ved indkørslen med tekst ”Nyttehaveforeningen Stengården”.
 5. Arbejdsdag i efteråret er lørdag den 3/10 fra 11-12 med efterfølgende grillhygge. Vi starter lidt senere end normalt, da der ikke er særligt meget at lave. Corona situationen satte jo en stopper for arrangementet i foråret. Men med de ændrede regler for forsamling mener vi det vil være forsvarligt at gennemføre efterårets arbejdsdag. Den enkelte må så overveje sit eget behov for at holde afstand og evt. brug af mundbind.
 6. Der er jo fortsat god tid til afholdelse af generalforsamlingen ultimo februar 2021 og i forhold til corona kan meget ændre sig inden da. Som situationen er lige nu vil vi nok kunne gennemføre dette med iagttagelse af fornuftige forholdsregler med f.eks. sprit, mundbind, udluftning og passende afstand mellem stolene, Men vi hører gerne kommentarer hertil fra medlemmerne.
 7. september 2020

På bestyrelsens vegne

Benny L. Nielsen


2019

Sommerbrev fra Bestyrelsen

Havevandring

Bestyrelsens medlemmer har været rundt og kigge på haverne og kan igen konstatere at de fleste passer deres jord i rimelig grad. Vi vil dog opfordre til at græs og ukrudt bliver holdt nede regelmæssigt, så  haverne fremtræder i ordentlig stand i overensstemmelse med ordensreglerne. Husk også at holde græs og ukrudt nede i skel til naboerne og ud for haven. Flere haver er ikke afmærket tydeligt med lodnummer. Check at nummeret på din have fremgår tydeligt ved skiltning ved havens indgang.

Udlejning

Som vi informerede om på årets generalforsamling har vi haft et indlæg i Lundegårdens beboerblad om haverne og mulighed for at leje en have og i foråret afholdt vi en åben havedag efter annoncering i Ballerup Bladet. På trods af disse aktiviteter har det været vanskeligt at få alle ledige haver udlejet og pt har vi 7 haver som ikke er udlejet som det fremgår af skiltning på lodderne. Hvis du kender nogle som er interesseret, kan du eller den du kender kontakte Charlotte på tlf. 24341455

Økonomi

Foreningens økonomi er fortsat fornuftig. Pr. 23/6 hvor bestyrelsen afholdt møde var årets samlede indtægter på kr. 21600 og udgifterne på kr. 19400 og der er stadig plads til de forventede udgifter for 2. halvår inden for de budgetterede rammer. Udgifterne er jo størst i starten af året hvor vi betaler lejeafgift og vandforbrug til kommunen – i år i alt 14800 kr., bl.a. på grund af det store vandforbrug i 2018. Årets vandforbrug er ikke så højt som sidste år men dog stadig højere end tidligere år men vi forventer at det samlede forbrug vil holde sig inden for det budgetterede.

Maskiner

Maskinerne vedligeholdes som altid af Knud Hansen (formand) og herfra opfordres til at man altid melder tilbage hvis der er problemer med funktionaliteten. Vi oplever desværre at en maskine er sat tilbage efter brug med en skavank uden at der er givet besked. Husk også at skrive dig på listen der sidder  på væggen i skuret når du låner en af fræserne.

Skiveklipperen er som bekendt ikke til udlån. Den anvendes kun til at klippe fælledarealerne og de ikke udlejede haver. Hvis du vil hjælpe bestyrelsen med dette arbejde forår og efterår kan du henvende dig til Knud Hansen.

Arbejdsdag

Efterårets arbejdsdag afholdes lørdag den 5. oktober 2019. Nærmere information følger. Begivenheden (også den efterfølgende grillhygge) er et tilløbsstykke for børn og voksne og vejret plejer at være med os!

2018

Juli 2018

Sommerbrev fra bestyrelsen

Havevandring

 1. Vi har været rundt og kigge på haverne og kan konstatere at de fleste passer deres jord ordentligt. Vi vil dog opfordre til at de af jer som har græs på en del af arealet sørger for at slå det regelmæssigt så også den del fremtræder i ordentlig stand i overensstemmelse med ordensreglerne. Husk også at holde ukrudtet nede, også i skel til naboerne.. To haver var desværre ikke vedligeholdt overhovedet og vi forventer at disse haver vil være opsagt ved årets udgang til ny udlejning. Flere haver er ikke afmærket tydeligt med lodnummer. Check at nummeret på din have fremgår tydeligt ved skiltning ved havens indgang.

Udlejning

 1. Pt er to haver ledige, nemlig nr. 43 og 80. De var egentlig udlejet i foråret men begge sprang desværre fra, så haverne skal udlejes igen. Hvis du kender nogle som er interesseret kan du eller den du kender kontakte Charlotte på tlf. 24341455

Økonomi

 1. Foreningens økonomi er fortsat fornuftig. Pr. 17/6 hvor bestyrelsen afholdt møde var foreningens formue forbedret med kr. 5500 i forhold til 31/12 2017. Der vil dog fortsat være udgifter til foreningens drift resten af året så vi forventer at det endelige resultat vil ligge tæt på det budgetterede. Næste års økonomi (2019) vil blive påvirket af udgiften til det meget store vandbrug vi får i år. Allerede pr. 5/7 er forbruget på 180 m3 mod hele sidste års 69 m3 og allerede nu væsentligt højere end nogle af de foregående 5 år.

Maskiner

 1. Udover almindelig vedligeholdelse af vores maskiner har vi som oplyst på generalforsamlingen investeret i en skiveklipper som har været i brug ved klipning af dele af fælledarealerne. Den fungerer fint efter forventningerne. Vi regner med at klippe videre i forbindelse med afholdelse af efterårets arbejdsdag.

Arbejdsdag

 1. Efterårets arbejdsdag afholdes lørdag den 6. oktober 2018. Nærmere information følger. Begivenheden (også den efterfølgende grillhygge) er et tilløbsstykke for børn og voksne og vejret plejer at være med os!

Generalforsamling

 1. Generalforsamlingen for året 2018 afholdes på Tapeten 26/2 2019 kl. 19.

Med venlig hilsen

pbv

Benny L. Nielsen

kasserer

2017

September 2017

Arbejdsdag den 7. oktober
Så afholder vi igen arbejdsdag hvor vi bl.a. skal have ryddet op på de lodder, som står til udlejning. Det foregår fra kl. 10-12 og vi slutter med den sædvanlige grillhygge med pølser og drikkevarer efter enhver smag. Så vi ser frem til at se rigtig mange af jer. Lige nu lover vejrudsigten klart vejr med sol og omkring 15 grader

Rotter
Vi har haft besøg af en rottefænger fra kommunen som har konstateret at der er rotter på vores areal. Der vil forskellige steder blive opsat rottefælder med indsat chip så man kan registrere hvor mange og hvor de færdes. Forhåbentlig bliver der også fanget nogle af dem.

Tyveri
Efter udsendelsen af mail om problemet har vi modtaget flere henvendelser herom. Det er dog langt de færreste herude som har oplevet gener med det, så vi kan kun opfordre til at man sikrer sig ved f.eks. at have sine ejendele aflåst og f.eks. hegn om grunden samt net over de bærbuske/planter som man gerne vil have for sig selv.

Affald
Vi vil endnu en gang minde om §9 i ordensreglementet hvor der står at alt organisk affald skal opbevares og komposteres på eget lod. Det er altså fortsat forbudt at henlægge det i skoven.

Generalforsamling 2018
Den kommende generalforsamling afholdes på Tapeten den 20. februar 2018 kl. 19. Evt. forslag til generalforsamlingsbeslutning skal jvf. vedtægterne være formanden i hænde senest den 15. januar 2018. Vi hører stadig også gerne fra medlemmer som kunne tænke sig at deltage i bestyrelsesarbejdet.

Vi ses derude næste lørdag den 7. oktober.

På gensyn

På bestyrelsens vegne
Benny L. Nielsen
kasserer

Juni 2017

Sommerbrev fra
Bestyrelsen i Nyttehaveforeningen Stengården

Hej alle sammen,

Vi har gennemgået haverne og deres dyrkningsmæssige tilstand og kan konstatere at langt de fleste haver er nydelige og velholdte. Nogle få af Jer kunne dog godt gøre lidt mere ud af vedligeholdelsen – og der er en enkelt som nu er blevet opfordret (med advarsel) til at gå i gang med at dyrke/vedligeholde haven da der endnu ikke er sket noget i år.
Generelt vil vi opfordre alle til at checke at bevoksningen/ukrudt ind mod naboen og fælles områder er under kontrol.

Vi har nogle få haver som endnu ikke er udlejet. Vi regner med at de er udlejet inden for kort tid.

Der er endnu lidt sand tilbage i bunken ved indkørslen til nyttehaverne. Alle er velkomne til at tage af dette sand til jordforbedring i haven.

Generalforsamlingen i 2018 afholdes den 20. februar. Nærmere herom følger senere, men vi vil allerede nu opfordre alle til at overveje om man har lyst til at tage en tørn som bestyrelsesmedlem, revisor eller suppleant fra den nye sæson eller evt. senere og informere bestyrelsen om sine overvejelser.

Den nyindkøbte græsslåmaskine bliver brugt flittigt. Når du bruger den så  husk at sætte gashåndtaget ud for haren, altså trukket lidt tilbage fra max. stillingen. Husk også at rense maskinerne når du har brugt dem.

Husk arbejdsdagen lørdag den 7. oktober fra 10-12 med efterfølgende grillhygge. Begivenheden er et tilløbsstykke for både børn og voksne, så vi ses derude!.

Med venlig hilsen
på bestyrelsens vegne
Benny L. Nielsen

April 2017

Forårsarbejdsdag  lørdag den 1. april, hvor Formand Knud Hansen bød velkommen og fordelte opgaverne.

Familiehygge efter hårdt arbejde
De to tidligere formænd – Henry og Kris
To af områdets oprindelige beboere

2016

Oktober 2016

Lørdag den 1. oktober var der den traditionsrige efterårsarbejdsdag. Både de store og de knap så store bygninger blev fikset.

img_4232
Jørgen igang med fliserne
img_4238
Fuglehus med isolering
img_4228
Formanden og den ene af foreningens dygtige revisorer
img_4229
Kurt og Jacob – Grillmestrene

img_4233

Juli 2016

Fælledgræsset slået.

image

Juni 2016

Knoldselleri og Maleren

image

Maj 2016

Her i maj måned er der god aktivitet i haverne og masser af nye lejere.

En af de oprindelige beboere høster rabarber
En af de oprindelige beboere høster rabarber

April 2016

Lørdag den 2. april havde vi forårsarbejdsdag med pænt fremmøde. Og takket være Kurt et pænt udvalg af drikkelse og fine pølser grillet af Jacob.

Se billederne fra dagen her.

Vi samles
Vi mødtes kl. 10:00 ved parkeringspladsen
Formanden informerer
Formanden byder velkommen, instruerer og informerer
Gartneren og Svend i aktion
Niels og Svend E’s synkronrengøring…
Frivillige....
Ny have bringes i stand
Birk
Kris, Frank og Knud inspicerer og reparerer en hærget birk
IMG_2962
Bedste menu i år. Tak til Kurt og Jacob.
Share Button