Ordensregler

ORDENSREGLER for NYTTEHAVEFORENINGEN STENGÅRDEN – Opdateret oktober 2022

§ 1
Nyttehaven må kun anvendes som dyrkningslod og skal dyrkes på forsvarlig måde. Der må ikke foretages ændringer af det lejede, herunder rydning af træer og øvrig beplantning, foretages jordarbejder, dræning m.v.
Det er ikke tilladt
– at bruge gift (pesticider) på lodderne
– at drive erhverv
– at drive jagt.
§ 2
Fremleje af dyrkningslodder må ikke finde sted.
§ 3
Overnatning på området er ikke tilladt.
Det er ikke tilladt at opføre nogen form for bygninger – placere skure, drivhuse, campingvogne, telte eller lignende på lodden. Værktøjskasse til redskaber er dog tilladt. Det er tilladt at opstille mistbænke, kapilærkasser med plastoverdækning eller lignende på eget jordlod. Højden af disse må maksimalt være 1 meter over terræn.
§ 4
Hegn mellem lodderne kan etableres ved glat tråd. Dyrehegn (metal/plastic) eller hæk i max. 1,20 meters højde. Det påhviler den enkelte lejer selv at klippe/vedligeholde hækken, gerne i samarbejde med naboen.
§ 5
Den ved kommunens foranstaltning etablerede afmærkning, skal til enhver tid respekteres og må hverken ændres eller fjernes, ligesom der ikke må foretages ændringer af eksisterende veje og stier.
§ 6
Dyrkningslodden skal til enhver tid holdes i fuld forsvarlig og ordentlig stand. Dyrkningslodden og det umiddelbart foran lodden udlagte stiareal skal ren- og vedligeholdes således, at der ikke er gener for naboerne, specielt med henblik på at undgå spredning af ukrudt.
§ 7
Der er fællesarbejde 2 weekender i sæsonen. Datoerne fastsættes af bestyrelsen.
§ 8
Vanding er kun tilladt med vandkande.
§ 9
Organisk haveaffald må ikke afbrændes, men skal henlægges i kompostbunke/kompostbeholder på dyrkningslodden. Husholdningsaffald må ikke henlægges eller opbevares inden for dyrkningsområdet. Ved afbrænding af bål i det fri skal der udvises forsigtighed, og der må ikke ved røg eller på anden måde være ulemper for omgivelserne. Røgfanen må ikke kunne bevæge sig lavt ind over afgrøder, der skal anvendes til foder eller fødevarer. (ref. BEK nr. 1339 af 10/12/2014).
§ 10
Motorkørsel på de udlagte stier må kun finde sted for af- og pålæsning og under fuld hensyntagen til øvrig færdsel i området.
Parkering på stierne (slåede spor) må ikke finde sted. Dette må kun ske på området ”Grus”.
§ 11
Der vil ikke ved benyttelsens ophør blive ydet erstatning for eventuelt afgrødetab eller andre ulemper, ligesom kommunen/foreningen ikke påtager sig ansvar for skader eller lignende i forbindelse med ophold på lodden eller for tyveri af afgrøder.
§ 12
Anvisninger/forbud fra kommunen/foreningen skal i hvert enkelt tilfælde overholdes.
§ 13
På et synligt sted på lodden skal opsættes et skilt, der tydeligt angiver loddens nummer.
§ 14
Hver lejer må plante op til 4 frugttræer pr. lod i espalier. Træerne skal til enhver tid holdes under 2 meters højde og være placeret midt på eget lod. Øvrige træer må ikke plantes på dyrkningslodderne, dog kan eventuelt eksisterende træer på dyrkningslodderne bevares. Ved nedlæggelse af lodden eller overdragelse af lodden til ny lejer er brugeren pligtig til at fjerne buske, såfremt ny lejer ikke vil overtage dem.
§ 15
Overtrædelse af ovennævnte bestemmelser giver kommunen/foreningen ret til med øjeblikkelig virkning og uden varsel eller erstatning at kræve benyttelsen af lodden bragt til ophør, samt kræve lodden ryddet på lejerens bekostning – om fornødent ved kommunens/foreningens foranstaltning.
Share Button