Vedtægter

VEDTÆGTER for NYTTEHAVEFORENINGEN STENGÅRDEN – revideret 2022

§ 1.
Foreningens navn er Nyttehaveforeningen Stengården, Jonstrupvej 140, del af matr.nr. 4z Ballerup By, Ballerup.
§ 2.
Foreningens formål er at udleje dyrkningslodder til foreningens medlemmer samt skabe et levende nyttehavemiljø.
Foreningen har lejekontrakt med Ballerup Kommune.
Kun borgere i Ballerup Kommune kan leje et dyrkningslod. Dog kan maksimalt 5 dyrkningslodder udlejes til borgere uden fast bopæl i Ballerup Kommune for 3 år ad gangen, men en tilknytning fordres. Dersom en lejer fraflytter kommunen, men fortsat ønsker at leje dyrkningsloddet, kan dette ske for 3 år ad gangen. Ved ophør af leje kan loddet benyttes til 31. december i ophørsåret og skal afleveres i opryddet stand eller efter aftale.
§ 3.
Kontingent fastsættes på generalforsamlingen og dækker leje af dyrkningslod samt øvrige foreningsudgifter.
§ 4.
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed og skal afholdes i februar måned. Bestyrelsens flertal eller 30% af medlemmerne kan stille krav om en ekstraordinær generalforsamling. Dagsorden for denne skal sendes til medlemmerne senest 15 dage efter kravet er fremkommet og den skal holdes senest 30 dage efter kravet. Indkalderne til den ekstraordinære generalforsamling har mødepligt.
§ 5.
Ordinær generalforsamling skal varsles ved skriftlig meddelelse og dagsorden mindst 14 dage før.
Dagsordenen skal mindst indeholde:
1. Valg af dirigent og mødesekretær.
2. Bestyrelsens beretning.
3. Gennemgang af det reviderede regnskab.
4. Indkomne forslag (skal være formanden i hænde senest 15.januar).
5. Budget og fastsættelse af kontingent for følgende år.
6. Valg af formand, kasserer og 3 bestyrelsesmedlemmer. Valgperioden er 2 år. Formanden og et medlem er på valg det ene år – og de øvrige det næste år.
7. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter (kan deltage i bestyrelsesmøder – uden stemmeret) samt 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.
8. Eventuelt.
§ 6.
Alle tvivlsspørgsmål om generalforsamlingen afgøres ved simpelt stemmeflertal (se dog § 10).
I tilfælde af forfald kan fuldmagt gives til et myndigt familiemedlem.
§ 7.
Bestyrelsens formand sikrer, at der holdes mindst 3 bestyrelsesmøder om året.
Der tages referat af alle møder og generalforsamlingen.
Referaterne opbevares hos formanden og videreleveres ved nyvalg.
3 bestyrelsesmedlemmer kan kræve afholdt bestyrelsesmøde.
§ 8.
Regnskabsåret følger kalenderåret og skal foreligge kritisk revideret på generalforsamlingen – underskrevet af formand, kasserer og revisorer.
Revisorerne skal have regnskab inkl. samtlige bilag til gennemsyn og påtegning senest 10 dage før ordinær generalforsamling.
Revisorerne og formand kan foretage uanmeldt kasseeftersyn.
Kontingent skal være betalt senest den 05. marts.
§ 9.
Foreningen tegnes af formand og kasserer i forening. Dog således, at kassereren har et selvstændigt, delegeret ansvar for hævning på foreningens konti i pengeinstitut via netbank eller ved brug af betalingskort. Kassereren kan ligeledes herunder indgå aftaler med foreningens pengeinstitut om administrationen af konti, betalingskort og netbank. Foreningens formue indsættes i pengeinstitut. Kontante beløb må kun findes i yderst begrænset omfang.
§ 10.
Foreningen kan opløses såfremt 2/3 af medlemmerne på en generalforsamling stemmer for det.
Der skal derefter indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling med dette ene punkt på dagsordenen. Her kan mindst 50% af fremmødte medlemmer beslutte dette, ligesom det besluttes hvorledes foreningens midler anvendes.
Share Button