Kontrakt med Ballerup Kommune

Ballerup kommunes lejekontrakt for Nyttehaveforeningen Stengården

Ref. Dok.nr. 2013-5766

Lejekontrakt vedrørende Nyttehaver
Jonstrupvej 140, 2750 Ballerup
1. Parterne og det lejede.
1.1. Udlejer Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup
1.2. Lejer Nyttehaveforeningen Stengården, Jonstrupvej 140, 2750 Ballerup.
1.3. Lejemålet Lejemålet omfatter de på vedhæftede tegning viste arealer 16.900 m2, opdelt i 56 nyttehaver beliggende på kommunens ejendom Jonstrupvej 140, matr.nr. 4 z Ballerup By, Ballerup
2. Lejeforholdets begyndelse og ophør
2.1. Begyndelsen Nærværende lejekontrakt erstatter den hidtil gældende kontrakt af 29. januar og 2. februar 2003 med allonge af 15. og 25. januar 2004.Kontrakten træder i kraft den 1. januar 2013.
2.2. Ophør Lejemålet kan af udlejer opsiges med 3 års varsel og af lejer med 1 års varsel tilden 1. i en måned.Opsigelse kan herudover ske i tilfælde af overtrædelse af vilkårene i pkt. 10.Opsigelsen skal være skriftlig fra begge parters side.
3. Lejemålets anvendelse
3.1. Anvendelse Det lejede må ikke uden udlejers forudgående skriftlige samtykke benyttes til andet formål end nyttehaver.Der er offentlig adgang til stier og fællesarealer i det lejede. Dette betyder, at arealet ikke må afspærres eller på anden måde gøres utilgængeligt for offentligheden.
3.2. Bygninger Lejer har opført et redskabsskur på max. 6,1 m2, malet i jordfarver, jf. byggetilladelse af 8. juli 2009 (dok.nr. 2009-80500) til opbevaring af remedier og materialer til foreningens aktiviteter.
3.3. Oplagsplads og affald Arealet må ikke benyttes til oplagsplads.Alt affald skal fjernes efter hvert brug af det lejede.
3.4. Skiltning Skiltning må ikke foretages uden ejers tilladelse.
3.5. Ændring af det lejede Lejer må kun foretage ændringer af det lejede, herunder rydning af træer og øvrige beplantninger, fortage jordarbejder, dræning m.v., efter skriftlig aftale med Ballerup Kommune.
4. Betaling af leje
4.1. Leje Den årlige leje udgør 8.400 kr., svarende til 150 kr. pr. havelod fra den 1. juli 2013.
4.2. Regulering af
lejen
Lejen reguleres fremover efter de principper, som kommunalbestyrelsen fastsætter for leje af nyttehaver m.v.
4.3 Betaling Lejen forfalder til betaling hvert år den 1. januar. Lejen for perioden fra den 1. juli til den 31. december 2013 betales den 1. juli 2013.
4.4. Betalingssted Ballerup Kommune sender opkrævning for betaling af lejen.
5. Depositum
Foreningen har ved lejemålets indgåelse i 2003 og i 2004 betalt depositum på i alt 6.900 kr.Depositum kan reguleres samtidig med lejen, således at det til enhver tid svarer til mindst 3 måneders leje.Depositum forrentes ikke.
6. Vand
6.1. Vand Udlejer leverer vand, og lejer betaler ikke vandledningsafgift.Lejer betaler for vand i henhold til årlig opgørelse fra udlejer.
7. Lejemålets stand ved overtagelse og aflevering
7.1. Overtagelse af det lejede Arealet er oprindeligt overtaget den 1. januar 2003.
7.2. Aflevering af det lejede Arealet skal afleveres i samme stand, som ved kontraktens start den 1. januar 2003, dvs. ryddet for enhver form for haveplanter, buske, haveredskaber, havemøbler ol.
8. Lejemålets vedligeholdelse i lejeperioden
8.1. Vedligeholdelse Lejeren er forpligtet til at holde arealet løbende ved lige i henhold til nedenstående beskrivelse og vedlagte oversigt, bilag 2.Det lejede skal have følgende vedligeholdelsesniveau:Havelodder: Anvendes til dyrkningsmæssige forhold

Slåede spor: Græsslåning minimum 4 gange årligt i perioden fra maj til slutningen af september.

Fælledgræs, niveau 2: Slåning 2 gange årligt. Første slåning i medio af maj og anden i medio af september.

Grus: Ukrudt accepteres, men det må ikke genere færdslen på belægningen. Huler efterfyldes med stabilgrus.

8.2. Pesticider Der må ikke bruges nogen form for pesticider på det lejede areal.
8.3. Bjørneklo Bjørneklo skal bekæmpes efter ejers anvisning.
8.4. Uudlejede lodder Lejer er forpligtiget til at vedligeholde hele arealet, herunder ikke udlejede lodder.
9. Nyttehaveforeningens lejere
9.1. Borgere med fast bopæl i Ballerup Kommune Nyttehaverne kan udlejes til borgere med fast bopæl i Ballerup Kommune med fortrinsret til borgere, der ikke har have i tilknytning til deres boliger.
9.2 Udenbys borgere Max 5 lodder kan udlejes til borgere, der ikke har fast bopæl i Ballerup Kommune, men som har anden tilknytning til kommunen. Udlejningen foretages for max. 3 år ad gangen.
9.3. Fraflytning Ved flytning fra Ballerup Kommune ophører lejemålet pr. 31.12 i det år, dog kan lejeren indgå aftale om fortsat leje af loddet for max. 3 år ad gangen.
9.4. Øvrigt Lejer og lejers lejere/brugere/medlemmer er forpligtet til at overholde denne lejekontrakt.Lejer er forpligtet til at gøre sine lejere/brugere/medlemmer bekendt med vilkårene for benyttelse af lejemålet og til at indarbejde vilkårene i eventuelle brugs/lejeaftaler med lejere/brugere/medlemmer.Lejers forpligtelser i forhold til lejere/medlemmer/brugere er i øvrigt kommunen uvedkommende og eventuelle erstatningskrav fra lejere/brugere/medlemmer som skyldes forhold, lejer er ansvarlig for er således udlejer uvedkommende.
10. Særlige vilkår
10.1. Varighed af ophold på lodderne Lodderne kan indrettes til kortere ophold, men der må ikke overnattes på det lejede areal
10.2. Vanding Det lejede og lodderne må kun vandes med vandkander.
10.3. Omkringliggende arealer Lejer må ikke bruge de omkringliggende arealer (skovarealer) til kompost, affald, oplag og lignende.
10.4. Erhverv Der må ikke drives erhverv på det lejede.
10.5. Jagt Der må ikke drives jagt på det lejede.
10.6. Manglende vedligeholdelse Såfremt udlejer konstaterer, at lejemålet ikke er vedligeholdt i overensstemmelse med ovennævnte bestemmelser, har udlejer ret til at lade vedligeholdelsesarbejder udføre på lejers regning, hvis lejer ikke efterkommer udlejers skriftlige påbud om foretagelse af vedligeholdelsesarbejderne inden en frist på 4 uger.
10.7. Overtrædelse af vilkår og bestemmelser Manglende overholdelse af betingelserne for arealets anvendelse, gentagne tilsidesættelser af lejerens vedligeholdelsesforpligtigelser , miljøkrav, kolonihavelovens bestemmelser samt andre lovovertrædelser betragtes som misligholdelse og medfører kontraktens opsigelse.Ved misligholdelse er opsigelsesvarslet 3 måneder og forudsætter, at lejer ikke har efterkommet udlejers opfordring om overholdelse af kontrakten indenfor en af udlejer fastsat rimelig frist.
11. Bilag
Bilag 1. Tegning over det lejede, dok. 2013-13463
Bilag 2. Oversigt over havelodder, slået spor, fællesgræs og grus, dok. 2013-25582.
12. Underskrifter
Dato:  6/5 – 2013                                                                       Dato: 11/5 – 2013Ballerup Kommune                                                                   Nyttehaveforeningen StengårdenSigneret                                                                                     Signeret
Borgmester Jesper Würtzen                                                      Formand Kris Sondrup Nielsen 

Signeret                                                                                     Signeret
Kommunaldirektør Anders Agger                                            Kasserer Gunhild Lind Hansen

 

 

Denne digitale version af lejekontrakten er godkendt af bestyrelsen som værende i overensstemmelse med den originale kontrakt.
Bestyrelsesmødet 1. oktober 2013.

 

Udgave: 2 af 2.oktober 2013 Henry Godiksen
Bilag 1 (dok.2013 – 13463)

Bilag 2 (dok. 2013 – 25582)

 

 

 

 

 

Share Button